പൊടി കൈകള്‍


1)  C©n NX¨v C´p¸v s]mSn Iq«n ioebn sh¨v  sR¡n¸ngnªv \oscSp¯v sNhnbn HgnçI thZ\ iançw
2)    Fcn¡ne F®]pc«n hm«n]ngnªv \oscSp¯v sNdpNqSn sNhnbn HgnçI sNhn thZ\ amdpw
No comments:

Post a Comment

എഴുതുക എനിക്കായി....