ഡോണറുടെ വില

അവശ്യസമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഒരാള്‍ ഐ സി യു വില്‍ കിടക്കുമ്പോള്‍
മാത്രമേ നമുക്കറിയൂ .നമ്മുടെ മുമ്പില്‍ ദൈവദൂദനെ പോലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഡോണറുടെ വില
പക്ഷെ നമുക്കെന്തുകൊണ്ട് ദൈവമായില്ലെങ്കിലും
മനുഷ്യനായിക്കൂട

donate your blood and show your humanitty to othershttp://www.bharatbloodbank.com/

No comments:

Post a Comment

എഴുതുക എനിക്കായി....