വിദൂരോപദേശം

ഒറ്റയ്ക്ക് സ്വാദുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് .ഒറ്റയ്ക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനമെടുത്തു ചെയ്യരുത്.ഒറ്റയ്ക്ക് ദൂര യാത്ര ചെയ്യരുത് ,കുറേപേര്‍ ചേര്‍ന്ന് ഉറങ്ങുന്നിടത്ത് നിന്ന് ഒരാള്‍ മാത്രം എഴുന്നെല്‍ക്കരുത്
വിദൂരോപദേശം

No comments:

Post a Comment

എഴുതുക എനിക്കായി....