നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഇതു പോലൊക്കെയുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്ന് ലോകത്തിനായ് തുറന്നു കൊടുത്ത് രാജ്യത്തിന്റെ വരുമാനം കൂട്ടാന്‍ ആര്‍ ക്കാ നേരം സ്വന്തം കീശ തന്നെ നോട്ടം

sankar-edakurussi
Fun & Info @ Keralites.net

by net

No comments:

Post a Comment

എഴുതുക എനിക്കായി....