സുനാമി ചിത്രങ്ങള്‍ ഹോ ഭയങ്കരം 

sankar-edakurussi

കേരളത്തിലെ ഭരണ കക്ഷിയും പ്രതി പക്ഷവും ഒരെ പോലെ കാത്തിരിക്കുന്നു ഇതു പോലൊന്ന് കേരളത്തിലും വന്നെങ്കില്‍ ,(കാരണം  ദുരിതം ആശ്വസിപ്പിക്കുക വഴി തങ്ങലുടെ ദുരിതങ്ങള്‍ ക്ക് അറുതി കിട്ടുമല്ലൊ.
Fun & Info @ Keralites.net

Fun & Info @ Keralites.net
Fun & Info @ Keralites.net
Fun & Info @ Keralites.net
Fun & Info @ Keralites.net
Fun & Info @ Keralites.net
Fun & Info @ Keralites.net

Fun & Info @ Keralites.net
Fun & Info @ Keralites.net
Fun & Info @ Keralites.net
Fun & Info @ Keralites.net
Fun & Info @ Keralites.net
Fun & Info @ Keralites.net
Fun & Info @ Keralites.net
Fun & Info @ Keralites.net
Fun & Info @ Keralites.net


No comments:

Post a Comment

എഴുതുക എനിക്കായി....