ഇതു ഒരു അവതാരമല്ലെന്നു സമര്‍ ഥിക്കുന്നവരോട്! ഒന്നു ചോദിക്കട്ടെ സ്വാമി ഒരിക്കലും പറഞിട്ടില്ല ഞാന്‍ ഒരു അവ്താരമാണെന്ന് എല്ലാരിലും ദൈവാഅം ശമുണ്ട് നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളിലേ ദൈവാം ശത്തെ അറിയുന്നില്ല ഞാന്‍ തിരിച്ചറിയുന്നു അതാണ്‌ നാം തമ്മിലുള്ള അന്തരം

Fun & Info @ Keralites.net

No comments:

Post a Comment

എഴുതുക എനിക്കായി....