(നുറുങുകള്‍) മാറ്റാം പാലുണ്ണി

1) --ദേഹത്തുണ്ടകുന്ന പാലുണ്ണി പലര്ക്കും ഒരു ആരോചകമായ് മാറുന്നു
പ്രധിവിധി
2)--ഇരട്ടിമധുരം ​കറുക എള്ള്‌  ഇവ സമം നെയ്യില്‍ വറുത്തരച്ച് കുഴമ്പാക്കി
പുരട്ടുക
ഇരട്ടി മധുരം തേനില്‍ അരച്ചു പുരട്ടുക

1 comment:

എഴുതുക എനിക്കായി....