(നുറുങ്ങുകള്‍) സൌന്ദര്യം


ഒട്ടിയ കവിളിന്
രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന്‌ മുന്പ് കവിളുകളില്‍ അല്പം ബദാം എണ്ണ തടവി കൊള്ളുക
വായില്‍ വെള്ളം നിറച്ച് കുറെ സമയം വെക്കുക എന്നും ആവര്‍ ത്തിക്കുക

No comments:

Post a Comment

എഴുതുക എനിക്കായി....