ദൈവമേ പെട്ടി തുറക്കുമ്പോള്‍ കാക്കണേ

ഹാവൂഉ കടമ്പ കഴിഞ്ഞു ഇനി നാളെ ?
പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷന്‍ കഴിഞ്ഞു സ്ഥാനര്തികള്‍ വിശ്രമിക്കുന്നു (ജിജ്ഞാസയോടെ )
വേറെ ഒന്നുമല്ല ജയിച്ചാല്‍ മുടക്കിയ കാശ് തിരിച്ചു പിടിക്കാം തോറ്റaല്‍ ആര് തരും തമ്പുരാനെ ഈ കാശൊക്കെ ,ദൈവമില്ലെന്നു പറയുന്നവരുടെ സ്ഥാനര്തിയും പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു ,ദൈവമേ പെട്ടി തുറക്കുമ്പോള്‍  കാക്കണേ 

No comments:

Post a Comment

എഴുതുക എനിക്കായി....