ഹാവൂ പന്ചായത്ത് ഇലക്ഷന്‍

പന്ചായത്ത് ഇലക്ഷന്‍ അടുക്കും തോറും സ്ഥാനര്‍ ഥികളുടെ നെന്ചിന്റെ താളം മുറുകി വരുന്നു.ഒപ്പം തന്നെ കൈയിലെ കാശ് കുറഞ്ഞും .ഇനി ജയിച്ച് മുടക്കിയ കാശൊക്കെ എന്നാ ഒന്നു മുതലാവുക ആവൊ

No comments:

Post a Comment

എഴുതുക എനിക്കായി....