മഹദ് വചനങള്‍

ദ്രോഹത്തെ നീതി കൊണ്ടും നിര്‍ ദ്ദയത്തെ ദയകൊണ്ടും നേരിടുക
റോയ് വോള്‍ ട്ട് സ്Iron Man 2 (Three-Disc Blu-ray/DVD Combo + Digital Copy)

No comments:

Post a Comment

എഴുതുക എനിക്കായി....