ഓര്‍മകളില്‍ അയ്യപ്പന്‍

കഷ്ടപ്പാടിലും ചിരിച്ച അയ്യപ്പന്‍   
ആദരാഞ്ജലികള്‍

ഓര്‍മകളില്‍ അയ്യപ്പന്‍

No comments:

Post a Comment

എഴുതുക എനിക്കായി....