കവി അയ്യപ്പന് ജനപ്രധി നിധി കളുടെ ഒഴിവു നോക്കി അന്ത്യയാത്ര?

കലി തുള്ളി നില്‍ക്കുമാ കോമരം കൈയിലെ
മണികള്‍ കിലുങ്ങുമാ വാളിന്‍ കഥകളെ
ഒരു വേള  ഒരു മാത്ര കേള്‍ക്കുവാന്‍  നില്‍ക്കുമോ
തന്ഭാവി അറിയുവാന്‍ കാത്തു നില്‍ക്കും ജനം

No comments:

Post a Comment

എഴുതുക എനിക്കായി....