പുളിച്ചു തികട്ടല്‍ (നുറുങ്ങുകള്‍)

1)  പച്ച മല്ലി അഞ്ചാറെണ്ണം വീതം പലവട്ടം ചവച്ച്ചിരക്കുക പുളിച്ചു തികട്ടല്‍ ശമിക്കും
2)  അഞ്ചാറു  പെരും ജീരകം  പല പ്രാവശ്യം ചവച്ച് ഇറക്കുക പുളിച്ചു തികട്ടല്‍ മാറും
3)  മല്ലിയിട്ടു തിളപ്പിച്ച വെള്ളം തുടര്‍ച്ചയായി കുടിക്കുക

No comments:

Post a Comment

എഴുതുക എനിക്കായി....