പോരാ വേഗം എന്നുണ്ടെങ്കില്‍ for file transfer

കം ​പ്യൂട്ടറില്‍ ഫയല്‍ ട്രാന്‍ സ്ഫറിന്
വേഗം പോരെങ്കില്‍ ശ്രമിക്കൂ ടെറ കോപ്പി
ഈസിയായി ഡൌണ്‍ ലോഡ് ചെയ്യാം
http://www.dl4all.com/utilities_drivers/tools_utilities/65480-teracopy-v206.html

No comments:

Post a Comment

എഴുതുക എനിക്കായി....