ഐഡിയ സ്റ്റാര്‍ സിം ഗറും കുടും ബശ്രീയും

ഇന്നാട്ടിലെ പാട്ടുകാരെ വാര്‍ ത്തെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോള്‍ ഐഡിയ സ്റ്റാര്‍ സിം ഗറാണെങ്കില്‍  രഷ്ട്രീയക്കാര്‍ ക്കിപ്പോള്‍ പുതിയ പുതിയ വനിതാ സ്ഥാനാര്‍ ഥികളെ വാര്‍ ത്തെടുക്കുന്ന   പള്ളിക്കൂടങ്ങളാകുന്നു കുടും ബശ്രീകള്‍  യൂണിറ്റുകള്‍

No comments:

Post a Comment

എഴുതുക എനിക്കായി....