ചില്‍ ചില്‍ ചിലി

ലോകത്തിലെ എല്ലമനുഷ്യരേയും പോലെ നമുക്കും സന്തോഷിക്കാം
ചിലി ഖനിയില്‍ കുടുങ്ങിയവര്‍ തിരികെ ജീവിതതിലേക്ക്

No comments:

Post a Comment

എഴുതുക എനിക്കായി....