മഹദ് വചനങള്

ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാത്തതും ചെയ്യരുതാത്തത് ചെയ്യുന്നതും ഒരു പോലെ കുറ്റമാണ്
തിരുകുറള്‍
sankar-edakkurussi

No comments:

Post a Comment

എഴുതുക എനിക്കായി....