മഹദ് വചനങള്‍ sankar-edakkurussi

ആയിരം പണ്ഡിതന്‍ മാരോട് ജയിക്കാം
അരവിഡ്ഡിയോട് ജയിക്കാനാവില്ല
chinees talk

No comments:

Post a Comment

എഴുതുക എനിക്കായി....