പന്ച്ചായത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍ ആരവമായ് പല പദ്ധതിയും കൊണ്ട് പാര്‍ ട്ടികളൊക്കെ വരികയായ്

അജ്ഞത അനുഗ്രഹമായി കണക്കാക്കുന്നിടത്ത് ബുദ്ധിമാനായിരിക്കുന്നത് മണ്ടത്തരമാണ്
മിസ്റ്റുബിസ്
ഉദ: കേരളത്തില്‍ ചില രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ ട്ടികള്‍ ഭരിക്കുമ്പോള്‍

No comments:

Post a Comment

എഴുതുക എനിക്കായി....