മോറിസ് റൈല്‍ സും മോഹന്‍ ലാലും

ഹേ മനുഷ്യാ നീ ഉച്ചക്കപ്പെട്ട വാക്കിന്റെ അടിമയാണ്
ഉച്ചരിക്കാത്തതിന്റെ ഉടമയും 
റൈല്‍ സ്
(വാ വിട്ട വാക്ക് കൈ വിട്ട ആയുധം തിരിച്ചെടുക്കാനാവില്ല )
മോഹന്‍ ലാല്‍ (ആറാം തമ്പുരാന്‍)

No comments:

Post a Comment

എഴുതുക എനിക്കായി....