റേഷന്‍ കാര്‍ ഡിനുള അപേക്ഷ

sankar-edakurussi


Hcp hyànt¡m IpSpw- -¯nt\m tdj³ ImÀUv \ÂIp-¶-Xn-\pÅ At]-£-bpsS t^mdw
 

(1966-þse tIcf tdj-\nwKv D¯-chv 8þmw JWvUw t\m¡p-I)
1. At]-£-Isâ t]cv :
2. taÂhn-emkw : hmÀUp-\-¼À : Xmeq-¡nsâ t]cv :
ho«p-\-¼À : ]©m-b¯v :
ap\n-kn-¸m-enän :
tImÀ¸-td-j³ :
3. At]-£³ 10-þ4-þ1985-þt\m AXn\p apt¼m kwØm-\¯p Xma-kn-¡p-I-bm-bn-cpt¶m F¶pw BsW-¦n AbmÄ 1966-þse tIcf tdj-\nwKv D¯-chv {]Im-c-apÅ kXy-{]-kvXm-h\ t_m[n-¸n-¨n-«pt−m F¶pw :
1. kXy-{]-kvXm-h\ t_m[n-¸n-¨n-«n-sÃ-¦n hogvN-h-cp-¯m-\pÅ Imc-W-§Ä :
2. A\u-]-NmcnI tdj-\nwKv ]²Xn {]Imcw At]-£\v tdj³ ImÀUv hÃXpw \ÂInbn«ps−¦n AXp kw_-Ôn¨ ]qÀ®hnhc-§Ä :
3. At]-£³ 10-þ4-þ1985-þ\p ap³]v kwØm\¯nsâ atä-sX¦nepw ‘mKt¯m AsÃ-¦n kwØm-\-¯n\p ]pdt¯m BWv Xma-kn¨ncp-¶-sX-¦nÂ, A§s\ Xma-kn¨ Øehpw B Øes¯ taÂhn-em-khpw :
4. B {]tZ-i¯p \n¶p \ÂInb tdj³ ImÀtUm (sF-Uânän ImÀtUm) kw_-Ôn¨hniZ hnh-c-§Ä :
5. At]£ Xm¡m-enI ImÀUv \ÂIp¶Xn\p th−n-bm-tWm, AsÃ-¦n Øncamb ImÀUv \ÂIp-¶-Xn-\p-th-−n-bmtWm? :
6. Xm¡m-enI ImÀUn-\p-th-−n-bm-sW¦n Dt±iw F{X-Imew Xma-kn-¡p-sa¶v :
7. IpSpw- -\m-Ysâ sXmgn : (K-h¬saâpkÀÆo-kntem Xt±-i-kz-bw-‘-cW Øm]\¯ntem I¼-\n-I-fntem tPmen-sN¿p-¶hÀ ]qÀ®-hn-hcw \ÂIn-bn-cn-¡-Ww)
8. IpSpw- -¯nsâ amk-h-cp-am\w :
9. hoSp sshZyp-Xo-I-cn-¨-Xm-tWm, AÃtbm ?
10. IpSpw- -¯nsâ as®® s]Àanäv Ds−¦nÂ, s]Àanäp \¼cpw A\p-h-Zn-¨n-«pÅ Afhpw :
11. FÂ. ]n. Kymkv IW-£³ D−-¦n I¼\nbpsS t]cv :
12. ImÀUp-Sa DÄs¸sS ho«n bYmÀ°¯n IqsS-Xm-a-kn-¡p¶ AwK-§-fpsS t]cpw aäp hnhc-§fpw :
{Ia-\-¼À
t]cv
hbkv
IpSpw- -\mY\pam-bpÅ_Ôw
Hmtcm-cp-¯cptSbpwsXmgnÂ
Hmtcm-cp-¯cptSbpwamk hcpam\w
1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
6
13. IpSpw- -¯nse Hmtcm AwK-¯nsâ t]cn-epÅ \ne-¯nsâ hnh-c-§Ä (aäp Xmeq-¡p-Ifntem aäpkwØm-\-§-fntem Ds−-¦n ]qÀ® hnh-c-§Ä ImWn-¨n-cn-¡-Ww) :
hntÃ-Pnsât]cv
kÀtÆ\¼À
hnkvXo˨w
‘qan-bn-epÅAh-Im-i-¯nsâ kz‘mhw
Hmtcm hnfbnepwIn«mhp¶ s\Ãv
]m«-am-bn«pIn«p¶ s\Ãv
1 2 3 4 5 6
apI-fn ]d-ªn-cn-¡p¶ hnh-c-§Ä Fsâ Adn-hnepw hnizm-k-¯nepw s]«n-S-t¯mfw kXyhpw icn-bp-am-sW¶v Rm³ CXn-\m kXy-{]-kvXm-h\ sN¿p-¶p.
15-þmw C\-¯n t\sc ImWn-¨n-cn-¡p¶ Bfp-Isf, ap¼p-X-s¶ \ÂIn-b-Xmb bmsXmcp tdj³ ImÀUnepw DÄs¸-Sp-¯n-bn-«n-sÃ-¶pw, F\n¡p t\cs¯ tdj³ ImÀUv X¶n-«n-söpw IqSn Rm³ kXy-{]-kvXm-h\ sN¿p-¶p.
XobXn : H¸v :
ap¶-dn-bn¸v
Imcy-amb GsX-¦nepw kwKXn kw_-Ôn¨v hymP-am-b-Xpw, hymP-am-sW¶v Xm³ Adn-bp-¶tXm, hymP-am-sW¶v hnizkn¸m³ X\n¡v \ymb-amb Imc-W-ap-ÅtXm AsÃ-¦n kXy-am-sW¶v Xm³ hniz-kn-¡m-¯tXm Bb-Xpw, Bb tÌäp-saâv t_m[n-¸n-¡p-Itbm AsÃ-¦n A§-s\- bpÅ hà hnhchpw \ÂIp-Itbm sN¿p¶ GsXm-cmÄ¡pw 1955-þse Ah-iy-km-[\ BIvSv (7)-þmw hIp¸v {]Imcw Hcp hÀj-t¯mfw hcmhp¶ Imes¯ XShpw ]ngbpw in£ \ÂtI-−-Xm-Ip-¶p.
B^o-knse D]-tbm-K-¯n\v
F³Iz-bdn B^o-k-dpsS dnamÀIvkv :
1. At]-£-Isâ ho«p-\-¼À :
hmÀUp\-¼À :
]©m-b¯v :
ap\n-kn-¸m-enän :
tImÀ¸-td-j³ :
2. At]-£³ DÄs¸sS At]-£-I-t\m-sSm¸w Xma-kn-¡p¶ AwK-§-fpsS F®w :
3. At]-£\v \mfn-Xp-hsc tdj³ ImÀUv e‘n-¡m-Xn-cn-¡p-¶-Xn-\pÅ ImcWw :
4. At]-£³ F¶p apXÂ Cu Øe¯v Xma-kn-¡p¶p :
5. At]-£\v tdj³ ImÀUv \ÂI-W-sa-¦n AXv F{X Ime-t¯-¡v, F{X AwK-§Ä¡v:
Xmeq¡v kss¹ B^o-k-dpsS/knän tdj\nwKv B^o-k-dpsS D¯-chv :
ImÀUv sImSps¯-¦n AXnsâ {Ia-\-¼cpw tImUp \¼cpw :
ImÀUv F{X Ime-t¯-¡m-sW¶v :
apI-fn¸-dª ImÀUv ssI¸-än-bn-cn-¡p-¶p.
H¸v : ImÀUv G¸n-¨p-sIm-Sp-¡p¶ B^o-k-dpsS Npcp-s¡m-¸v.

No comments:

Post a Comment

എഴുതുക എനിക്കായി....