വളരും തോറും പിളരുകയും പിന്നേയം???????

sankar-edakurussiബോം ബിങ് നടന്നതിനു ശേഷം ചാമ്പലായ ഹിരൊഷിമ


Fun & Info @ Keralites.net

Fun & Info @ Keralites.net
Fun & Info @ Keralites.net

ഹിരോഷിമയുടെ ഇന്നത്തെ വളര്‍ ച്ച


Fun & Info @ Keralites.net

Fun & Info @ Keralites.net


വളരും തോറും പിളരുകയും പിന്നേയം ​വളരുകയും ശേഷം പിളരുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അവസ്ഥയൊന്നു ആലോചിച്ചു നോക്കൂ


No comments:

Post a Comment

എഴുതുക എനിക്കായി....