ഭയക്കണം റേഡിയേഷനെ

sankar-edakurussi

കാരണം 
ഓരോ പവര്‍ സ്റ്റേഷനുകള്‍ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും വളരെ ശ്രദ്ധ കോടുക്കുന്ന ജപ്പാന്റെ വിധി ഇതാണെങ്കില്‍ .ജനങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും ഒട്ടും തന്നെ പ്രാധി നിത്യം കൊടുക്കാത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ ഇതു പോലൊന്ന് വന്നാല്‍ 
കട്ട പൊക
Checking for Radiations in jappan
Fun & Info @ Keralites.net
Fun & Info @ Keralites.net
Fun & Info @ Keralites.net
Fun & Info @ Keralites.net
photos by net

No comments:

Post a Comment

എഴുതുക എനിക്കായി....