ത്രുശ്ശൂര്‍ പൂരത്തിന്റെ കുടമാറ്റമല്ല ഇതു ചൈനയിലെ ഒരു ബീച്ച് മാത്രം 

sankar-edakurussiFun & Info @ Keralites.netFun & Info @ Keralites.net

No comments:

Post a Comment

എഴുതുക എനിക്കായി....