സഹോദരിമാരെ ഈ നമ്പറുകള്‍ നിങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ടൊ.

sankar-edakurussi

Vanitha Help line Numbers: 1091 (ടോള്‍ ഫ്രീ) , 2 33 99 53, 999 53 999 53
Railway Alert : 9846 200 100, 9846 200 150, 9846 200 180.
Cyber Cell Number : 0471-2556179

State Vanitha Cell (TVM)0471-2338100
Vanitha Police Station, Trivandrum0471-2321555
Women's Cell, Kollam0474-2742376
Women's Cell, Pathanamthitta0468-2222927
Women's Cell, Kottayam0481-2302977
Women's Cell, Idukki9745-769386
Women's Cell, Kochi0484-2396730
Women's Cell, Thrissur9745-796230
Women's Cell, Palakkad0491-2522340
Women's Cell, Malappuram9745-769151
Women's Cell, Kozhikode0495 - 2724070
Women's Cell, Wayanad9745-769072
Women's Cell, Kannur9745-769032
Vanitha Helpline Number of Kerala Police9846 100 100
Highway Helpline Numbers of Kerala Police9846 100 100
Railway Helpline Numbers of Kerala Police9846 200 100
വനിതാ കമ്മീഷന്‍ വിലാസം
Chairperson
Kerala State Women’s Commission
Vanross Junction, University P.O, Thiruvananthapuram - 34
Ph. 0471 - 0471-2322590, 2320509
Fax Number - 0471-2320509

No comments:

Post a Comment

എഴുതുക എനിക്കായി....