വിനോദങളില്‍ അമിതമായി മുഴുകരുത്(മഹദ് വചനങള് )

വിനോദങളില്‍ അമിതമായി മുഴുകരുത് അത് ക്ഷീണിച്ച മനുഷ്യനെ ഉന്മേഷവാനാക്കുന്നതു പോലെ ഉന്മേഷവാനെ ക്ഷീണിതനാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
ഹുള്ളര്‍

No comments:

Post a Comment

എഴുതുക എനിക്കായി....