മഹദ് വചനങള്(പിടിവാശിക്കരന്)

പിടിവാശിക്കരന്
അഭിപ്രായങളില്ല അഭിപ്രായങള്‍ അവനെ പിടിച്ചമര്‍ ത്തിയിരിക്കുകയാണ്
അലക്സാണ്ടര്‍ പോപ്പ്

No comments:

Post a Comment

എഴുതുക എനിക്കായി....