നിങ്ങളുടെ ബ്ലൊഗില്‍ എങ്ങിനെ നിങ്ങള്‍ ക്കായുള്ള എഴുത്ത് പെട്ടി വക്കാം 

http://www.emailmeform.com/builder/manager


ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ളിക്ക് ചെയ്ത്  ഇ മൈല്‍ ഫൊറം  എച് റ്റി എംഎല്‍  കോഡ്
കോപ്പി ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ വെബ് പേജില്‍  ആയോ .പുതിയ പഗെ പൊസ്റ്റ് ആയൊ ഉള്‍ പ്പെടുത്താംContact FormCreated 10/20/10  Edited 10/20/10

No comments:

Post a Comment

എഴുതുക എനിക്കായി....