പുകച്ചില്‍ (നുറുങ്ങുകള്‍)

1)>>>....രാമച്ചം അരിക്കാടിയില്‍ അരച്ചിടുക ഇതു പുകച്ചിലും ശമിക്കും
2)>>.......ന
റു നീന്ടി കിഴങ്ങ് പശുവിന്‍ പാലില്‍ അരച്ചു പുരട്ടുക പുകച്ചില്‍ മാറും
3)>>.>....ശദാവരി കിഴങ്ങ് ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ നീരില്‍ രാമച്ചം അരച്ചു കലക്കി പുരട്ടുക

No comments:

Post a Comment

എഴുതുക എനിക്കായി....