ദൈവത്തോട് ആവശ്യപ്പെടേണ്ട ആറു സുഖങ്ങള്‍

ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നവര്‍  ദൈവത്തോട് ആവശ്യപ്പെടേണ്ട ആറു സുഖങ്ങള്‍
1)സമ്പത്തിന്റെ വര്‍ ധനവ്
2)രോഗ പീഡകള്‍ ഇല്ലായ്മ
3) സ്നേഹമുള്ളവളും അനുകൂലമായി സം സാരിക്കുന്നവളുമായ ഭാര്യ
4)പറഞ്ഞതു കേട്ട് നടക്കുന്ന മകന്‍
5) താന്‍ പടിച്ച വിദ്യ കൊണ്ട് ധനം സമ്പാദിക്കാനുള്ള കഴിവ്
(വിദുരോപദേശം )

2 comments:

എഴുതുക എനിക്കായി....