വെളിച്ചപ്പാടും വാളും

കലിതുള്ളി നില്ക്കുമാ കോമരം  കൈയിലെ 
മണികള്‍ കിലുങ്ങുമാ വാളിന്‍ കഥകളെ
ഒരു വേള ഒരു മാത്ര കേള്‍ ക്കുവാന്‍ നില്‍ ക്കുമോ
സദ്ഭാവി അറിയുവാന്‍ കാത്തു നില്ക്കും ജനം
bhoomikasankar@gmail.com

No comments:

Post a Comment

എഴുതുക എനിക്കായി....