ലോകം മുഴുവന്‍ ഉറ്റു നോക്കുന്ന ചിലി sankar-edakurussi

ചിലിയുടെ മണ്‍ കൂനകള്‍ ക്കടിയില്‍ പെട്ടുപോയ നിരാലം ബരായ ഒരു പറ്റം ജീവനുകള്‍ ക്കുള്ള പ്രാര്‍ ദ്ധനയില്‍ .വേദനിക്കുന്നവര്‍ ക്കൊപ്പം എന്നും നിലകൊള്ളുന്ന പൈത്രുകമുള്ള മലയാളികളായ നമുക്കും പങ്ക് ചേരാം

No comments:

Post a Comment

എഴുതുക എനിക്കായി....