ഐവര്‍ മo ം പ്രതിസന്ധിയില്‍ പ്രതികരിക്കുക

sankar-edakurussi

ഭാരതത്തിലെ ഐതിഹ്യത്തില്‍ ഒരു സ്ഥാനമുള്ളതാണു ഭാരത് പുഴക്ക്
അതിന്റെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന് സ്മശാനം ആണു ഐവര്‍ മടം
ഇവിടെ അടുത്തമാസം മുതല്‍ അന്യ ജില്ല ക്കാര്ക്കു മോക്ഷാര്ഥം ​ഇനിഅവിടെ സം സ്കാരം അനുവദിക്കുന്നതല്ല
പാരിസ്തിത പ്രശ്നങ്ങള്‍ ക്ക് ഇതാണൊ പന്ചായത്ത് തീരുമാനം
പ്രതികരിക്കുകNo comments:

Post a Comment

എഴുതുക എനിക്കായി....