കണ്ണിലെ ചുവപ്പിന്(നുറുങുകള്‍ )

കരിക്കിന്‍ വെള്ളം കൊണ്ട് ധാര ചെയ്യുക
100 മി ലി തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തില്‍ അകത്തെ കീലം നീക്കിയ അന്ച് ചെത്തിപൂവിട്ട് ആറിയശേഷം പൂവ് നീക്കി അരിച്ച് രണ്ടു പ്രാവശ്യം രണ്ടു പ്രാവശ്യം രണ്ടുകണ്ണിലും ഒഴിക്കുക

No comments:

Post a Comment

എഴുതുക എനിക്കായി....