നാടിന്റെ നൈര്‍മല്ല്യം

ഓരോ മലയാളിയുടെ മനസ്സിലും ഓരോ കവിതയുണ്ട്  കാരണം മലയാളിത്തത്തിന്റെ നൈര്‍മല്ല്യത ഇനിയും നഷ്ടപ്പെടത്തവരാന് ഓരോ മലയാളിയും
പക്ഷെ ഇനിയും ഒരു മാവേലി നാട് സ്വപ്നം കാണാനാവുമോ നമുക്ക് ?

No comments:

Post a Comment

എഴുതുക എനിക്കായി....