കവിതകള്‍

കവിതകള്‍ (മഴത്തുള്ളിയില്‍ നിന്ന്
കവിതകള്‍ (പതിനെട്ട്)
വള്ളത്തോള്‍ കവിതകള്‍

ATHMAVIL ORU CHITHA
CHANJU NIKKANA POOTHA
AGASTHYA HRUDAYAM 
NARANATHU BHRANTHAN
SABBHALAMEE YATHRA